Privacy policy

De MICE Operations Plan Module (hierna te noemen: “Module”) is eigendom van MICE Operations B.V., statutair gevestigd te Breda (hierna te noemen: “MICE Operations”). Zowel MICE Operations, als de eigenaar van de website waarop de Module is geplaats, zijn verantwoordelijk de verwerking van uw persoonsgegevens. Middels dit Privacy Statement informeren we u over welke persoonsgegevens we waarvoor en waarom gebruiken.

Met “de eigenaar van de website”, zoals hiervoor aangehaald, wordt bedoeld de (rechts)persoon waarmee u een huurovereenkomst alsook een overeenkomst (van opdracht) aangaat ter zake de dienstverlening ten behoeve het door u geplande evenement. Hierna te noemen: “Opdrachtnemer”.

Onderhavig Privacy Statement is enkel van toepassing op het gebruik van de Module, zowel op de website van Opdrachtnemer als op servers van MICE Operations. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens

De redenen waarom door MICE Operations en Opdrachtnemer uw persoonsgegevens worden verwerkt zijn tweeledig. Enerzijds is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden gebruikt teneinde de organisatie van uw evenement mogelijk te maken. Denk hierbij aan de correspondentie met u en de contactperso(o)n(en) van uw evenement. Anderzijds is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van:

  • het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze services;
  • het beschermen van de rechten of het eigendom van MICE Operations of de gebruikers;
  • het functioneren van de Module;
  • de ontwikkeling van nieuwe services.

Uw persoonsgegevens worden (nagenoeg geheel) verwerkt op onze servers in Nederland.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de Module en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door MICE Operations en Opdrachtnemer van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Statement en de algemene voorwaarden.

Uw rechten

MICE Operations en Opdrachtnemer verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan: info@miceoperations.com.

Gegevensbeveiliging

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Bezoekgegevens

Op de website van Opdrachtnemer en MICE Operations worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de Website te verbeteren, zodat MICE Operations haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding

MICE Operations en Opdrachtnemer en zij die in opdracht van MICE Operations en Opdrachtnemer toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Cookies

MICE Operations en Opdrachtnemer maken bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze informatie kan bestaan uit onder meer (doch niet uitsluitend): IP-adressen, type browser en zaken als taal, datum en tijd.

Gebruikers van de website en de Module geven, middels hun akkoord met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel het inloggen op de Module, toestemming voor het verzamelen en gebruik van de door de gebruiker verstrekte informatie door servers van MICE Operations en Opdrachtnemer. Dit alles gebeurt wederom met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MICE Operations en Opdrachtgever gebruiken cookies om de kwaliteit van de Website, service en de ervaring van gebruikers met de Website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet.

Logbestanden

Wanneer u de Module opent en/of gebruikt via een browser toepassing of andere cliënt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een service, IP-adressen, type browser en zaken als taal, datum en tijd.

Wijzigingen

MICE Operations en Opdrachtnemer behouden zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacy Statement worden hier gepubliceerd. MICE Operations en Opdrachtnemer raden aan om regelmatig het Privacy Statement te controleren. Als u nog vragen heeft over het Privacy Statement, neem dan contact op met: info@miceoperations.com.

1 oktober 2015